0964 012 368

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Beauty smile lab bảo hành với các trường hợp phục hình bị nứt gãy khi chưa được gắn lên trên miệng. Thời gian bảo hành của phục hình được phân theo từng loại sản phẩm và được nêu rõ trên thẻ bảo hành  sản phẩm đó. 
Răng sứ Ni_cr : bảo hành 2 năm
Răng sứ Tital: bảo hành 3 năm
Răng sứ Cr_co: bảo hành 4 năm
Răng sứ Katana : bảo hành 10 năm
Răng sứ Dd_bio: bảo hành 10 năm
Răng sứ Emax: bảo hành 10 năm
Răng sứ Ziconia White peaks: bảo hành 10 năm
Răng sứ Cercon: bảo hành 10 năm
Răng sứ Ceramill: bảo hành 10 năm.
Răng sứ nacera: bảo hành 10 năm. 
Răng sứ Lava 3M: bảo hành 15 năm
 Beauty smile lab không bảo hành trong trường hợp vỡ, gãy do tai nạn 
Không bảo hành trong trường hợp khách hàng muốn thay đổi theo nhu cầu khác của mình. 
Usually, if you are going to to buy drugs from online drugstores, if possible visit your physician first. Sometimes remedy may affect the way other medicaments work and other medications may affect the way it's works, causing unwanted side effects. https://karenlitzy.com/news/?buy-finasteride-online.html But allergic reactions to the medication are uncommon but they can potentially be dangerous. Be sure to take your remedies correctly to get the most out them and to reduce your risk of side effects and other problems.